P L A T N É O D 2 5 . 5 . 2 0 1 8

INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

JK Nástroje s.r.o. se sídlem č. ev. 74, 686 04 Podolí, IČ 29193583 jakožto správce údajů dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Přesto, že naše společnost působí především v oblasti B2B sektoru, zpracovává rovněž nezbytné osobní údaje ve vztahu ke klientům a dodavatelům vyplývající z činnosti naší organizace, zejména pro plnění smlouvy, ze zákonných povinností (daňové povinnosti), pro právní ochranu a v rámci oprávněného zájmu (typicky kamerový systém areálu). Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete o své osobě, či o oprávněných zástupcích chráníme, zpracováváme je zodpovědně, transparentně a zákonně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Naše společnost nezpracovává data automatizovaně, nezpracovává informace o nezletilých osobách, ani nezískává údaje od třetích subjektů. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti, případně na emailu jk-nastroje@jk-nastroje.cz

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH DAT

JK Nástroje s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

PRÁVO NA INFORMACE

Vaším právem je požádat JK Nástroje s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

AKTUALIZACE ÚDAJŮ, PRÁVO NA OPRAVU

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

NÁMITKY

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

PRÁVO NA VÝMAZ

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email jk-nastroje@jk-nastroje.cz nebo na sídlo naší společnosti:
JK Nástroje s.r.o.
č. ev. 74
686 04 Podolí

WEBOVÉ STRÁNKY – SOUBORY PROTOKOLŮ

Pokud přistoupíte na naše webové stránky www.jk-nastroje.cz a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

SOUBORY COOKIES

Když navštívíte naše webové stránky www.jk-nastroje.cz, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho zařízení. Soubory cookies jsou malé textové soubory, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookies neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
Naše webová stránka využívá "session" cookies k zapamatování uživatelských voleb a nastavení. Dále využíváme některé trvalé cookies (např. ty k zapamatování souhlasu s cookies). Tyto soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete z vašeho prohlížeče, nebo dokud nevyprší jejich platnost, většinou se jedná o krátkou dobu (v některých případech však. po dobu až dvou let). Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy:

  • http://support.microsoft.com/gp/cookies/cs (CZ)
  • http://www.aboutcookies.org/ (EN)

ANALÝZA A STATISTIKY

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb (Google analytics). Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Více informací zde:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podívejte se jak JK Nástroje s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Odběratelé

Veškeré osobní údaje o odběratelích (zejména identifikační a kontaktní údaje), případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná.

CENOVÁ NABÍDKA - KALKULACE

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Evidence nabídek vydaných
Doba zpracování 4 roky

POPTÁVKA PŘIJATÁ

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence poptávek pro vystavení nabídek a smluv
Doba zpracování 4 roky

SMLUVNÍ VZTAH

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Realizace smlouvy na základě uzavřeného smluvního vztahu
Doba zpracování po dobu trvání smlouvy a dále dle promlčecích lhůt

OBJEDNÁVKA PŘIJATÁ

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování vyřízení objednávky a její evidence
Doba zpracování 4 roky
Příjemci Smluvní přepravce
Kategorie: Interní záznamy

Veškeré osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje) užívané pro interní účely správce, budou zpracovávány pouze za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Zejména se jedná o daňové záznamy.

DAŇOVÉ ZÁZNAMY

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Zákonná povinnost
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence daňových dokladů
Doba zpracování 10 let
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování kontaktování klienta
Doba zpracování časově neomezeně
Kategorie: Dodavatelé

Evidujeme nutné kontaktní údaje na dodavatele a osoby, se kterými komunikujeme v rámci oprávněného zájmu a zejména pro plnění smluv.

KARTA DODAVATELE

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy, oprávněný zájem
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování zpracování evidence osob dodavatele, zpracování údajů nutných pro vystavení obchodních poptávek, objednávek, smluvních dokumentů a dalších návazných obchodních aktivit
Doba zpracování 10 let od posledního záznamu

POPTÁVKA VYDANÁ

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence vydaných poptávek
Doba zpracování 4 roky

SMLUVNÍ VZTAH

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování Realizace předmětu smlouvy
Doba zpracování po dobu trvání smlouvy a dále dle promlčecích lhůt

OBJEDNÁVKA VYDANÁ

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování evidence vydaných objednávek
Doba zpracování 4 roky
Kategorie: E-shop

V případě, že navštívíte náš e-shop na adrese https://jk-n.cz/, můžete se se svým souhlasem registrovat za účelem evidence registrovaného zákazníka (usnadnění nákupu a nastavení preferencí jako doručovací a fakturační adresa, identifikace zákazníka a kontaktních údajů). Na tomto e-shopu můžete také učinit objednávku v rámci plnění smlouvy, tyto údaje používáme za účelem vyřízení objednávky. Nezbytné osobní údaje mohou být přendány smluvnímu přepravci, pokud zvolíte možnost zaslání objednaného zboží smluvním přepravcem.

OBJEDNÁVKA PŘIJATÁ

Umístění Obchodní oddělení (Fyzické zabezpečení: Ano)
Skříň na dokumenty (Fyzické zabezpečení: Ano)
Informační systémy SyteLine
Poznámka k záznamu V případě, že u naší společnosti objednáte zboží prostřednictvím http://jk- na.cz/, budeme o vás evidovat nezbytné osobní údaje, které jsme od Vás získali, a které jsou dále uvedené na takto přijaté objednávce za účelem zpracování a vyřízení objednávky na základě plnění smlouvy. V případě, že využijete služeb kurýra pro doručení objednávky, budou údaje v nejnutnější rozsahu předány našemu smluvnímu přepravci.
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Plnění smlouvy
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování vyřízení objednávky a její evidence
Doba zpracování 4 roky
Příjemci Smluvní přepravce (Smluvní přepravce)

REGISTRACE NA ESHOPU

Umístění Obchodní oddělení (Fyzické zabezpečení: Ano)
Skříň na dokumenty (Fyzické zabezpečení: Ano)
Informační systémy SyteLine
Poznámka k záznamu V případě, že se u naší společnosti registrujete na webu https://jk-n.cz/ budeme s vaším souhlasem evidovat osobní údaje, za účelem registrace zákazníka na e-shopu (preference doručovací a fakturační adresy, identifikační a kontaktní údaje zákazníka).
Tyto údaje můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu jk-nastroje@jk-nastroje.cz.
Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Souhlas
Osobní údaje Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)
Účel zpracování registrace zákazníka na e-shopu https://jk-n.cz/
Doba zpracování Do odvolání souhlasu
Kategorie: Kamerový systém

Informujeme vás, že areál a prostory společnosti jsou monitorovány kamerovým systém v rámci oprávněného zájmu správce za účelem ochrany osob a majetku.

ZPRACOVÁNÍ DAT Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Údaje byly získány od jiného subjektu Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě Ne
Právní titul Oprávněný zájem
Osobní údaje Záznam kamerového systému – audio, video, fotografie (Osobní údaj)
Účel zpracování pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků
Doba zpracování 3 týdny

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování.